Beth yw Prosiect Forté?

Cyflwyno'r Prosiect Forté, cynllun datblygu cerddoriaeth newydd cyffrous sy’n gobeithio datgelu a chefnogi y pobl ifainc a disglair nesaf o fewn cerddoriaeth sy'n dod i'r amlwg o dde Cymru. 

Yn dod i chi gan y bobl y tu ôl i'r Rhwydwaith Hyrwyddwyr Ifanc, mewn cydweithrediad â Cherdd Ieuenctid SONIG, ClymuCelf a Chyngor Celfyddydau Cymru, mae Prosiect Forté yn anelu at gymryd deg o artistiaid sy'n dod i'r amlwg o ranbarthau Rhondda Cynon Taf, Caerffili, Merthyr Tudful, Penybont ar Ogwr a Bro Morgannwg, neu ClymuCelf, fel yr elwir gyda'i gilydd.

Bydd y deg artist a ddewisir yn gweithio ochr yn ochr â mentoriaid y diwydiant a fydd yn cefnogi'r artist ar eu taith ar adeg dyngedfennol yn eu gyrfa gerddorol.  Mae'r prosiect yn canolbwyntio ar gefnogi yr hyn sy’n allweddol o ran eu creadigrwydd a datblygu gyrfa, a fydd yn gwella eu cyfleoedd o gyflawni gyrfaoedd proffesiynol llwyddiannus, yn y tymor hir. Bydd yr artistiaid yn ennill profiad o weithdai gân-ysgrifennu, seminarau gysylltiedig â diwydiant,  cymorth i fynd ar drywydd cyfleaodd, cymorth i ymarfer, sesiynau recordio, cymorth datblygu cynulleidfa pwrpasol ac ystod o gyfleoedd byw unigryw drwy gydol y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost: info@forteproject.co.uk

Ydw i'n gymwys ar gyfer Prosiect Forté ?

I fod yn gymwys am y cyfle hwn rhaid i artistiaid fod yn:

1. 16-25 mlwydd oed (os mewn band, rhaid i o leiaf hanner eich aelodau bodloni'r gofyniad hwn).
2. Mae'n rhaid i chi byw yn un o ranbarthau ClymuCelf (os mewn band, yna rhaid i leiaf hanner eich aelodau bodloni'r gofyniad hwn):

  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwg 
  • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen y Bont a’r Ogwr

3. Nid yw Brosiect Forté i genre penodol, ond rhaid i chi gael gwir angerdd a brwdfrydedd i ddatblygu eich potensial cerddorol.

Am fwy o wybodaeth anfonwch e-bost: info@forteproject.co.uk

What is the Forté Project?

Introducing the Forté Project, the exciting new music development scheme hoping to uncover and support the next bright young things in music emerging from South Wales.

Brought to you by the minds behind the Young Promoters Network, in co-ordination with SONIG Youth Music, Arts Connect and Arts Council of Wales, the Forté Project aims to take ten emerging artists from regions which span across the areas of Rhondda Cynon Taff, Caerphilly, Merthyr Tydfil, Bridgend and the Vale of Glamorgan, collectively known as Arts Connect. 

The ten chosen artists will work alongside assigned industry mentors who will support the artist on their journey at a critical point in their musical career.  The project is centred around key creative and career development support areas which will further improve their chances of achieving successful, long-term professional careers. The artists will gain experience from song-writing workshops, industry related seminars, signposted opportunities, rehearsal space, recording sessions, bespoke audience development support and a range of unique live opportunities throughout the year.   

For further information please email:  info@forteproject.co.uk

Am I eligible for the Forté Project?

To be eligible for this opportunity artists must be:

1.  Aged 16-25 (if in a band, then at least half of your members must meet this requirement).
2. You must reside in one of the Arts Connect regions (if in a band, then at least half of your members must meet this requirement):

  • Merthyr Tydfil CBC
  • Rhondda Cynon Taff CBC
  • Caerphilly CBC
  • Vale of Glamorgan CBC
  • Bridgend CBC

3. The Forté project is not genre specific, but you  must have a real passion and enthusiasm to further your music potential.

For further information please email: info@forteproject.co.uk