Apply For Forté 2019

The Forté Project is now looking for acts to apply for the fourth year of the project.

Acts need to be aged between 16 and 25 and from the participating local authority areas: Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tydfil, Caerphilly, Vale of Glamorgan & Bridgend.

You can apply via our online form or by downloading and filling in the application form and sending it to us via info@forteproject.co.uk

The deadline for applications is Monday November 5th at 10pm

If you have any questions or queries about the Forté Project please contact us via our contact form or email us.

Ymgeisiwch am Forté 2019

Mae Prosiect Forté nawr yn chwilio am weithredoedd i ymgeisio am bedwaredd flwyddyn y prosiect.

Mae angen i Ddeddfau fod rhwng 16 a 25 oed ac o'r ardaloedd awdurdod lleol sy'n cymryd rhan: Rhondda Cynon Taf, Merthyr Tudful, Caerffili, Bro Morgannwg a Phen-y-bont ar Ogwr.

Gallwch wneud cais trwy ein ffurflen ar-lein neu drwy lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais a'i hanfon atom trwy info@forteproject.co.uk

Mae’r dyddiad cau am ceisiadau ar Dydd Llun 5ed o Tachwedd am 10yh

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau ynglŷn â Phrosiect Forté, cysylltwch â ni trwy ein ffurflen gyswllt neu e-bostiwch ni.